Pitutur Wewelar Jawi

Kepercayaan Ketuhanan Pitudúh : #1Pangéran Kang Måhå Kuwåså (Gusti Allah, Tuhan) iku siji, angliputi ing ngêndi papan, langgêng,síng nganakaké jagad iki saisiné, dadi sêsêmbahan wóng saalam donyå kabèh, panêmbah annganggo carané dhéwé-dhéwé. Pangeran yang Maha Kuasa (Gusti Allah, Tuhan) itu satu, ada di semua tempat, abadi yang membuat dunia ini seisinya, menjadi sesembahan semua orang […]